CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Cập nhật lúc: 09:54 31/12/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA,ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Đoàn kiểm tra do Sở Y Tế ĐẮK LẮK Thành lập gồm có:

1/ Nguyễn Hữu Huyên - Trưởng phòng KHNVY, sở Y Tế -Trưởng đoàn

2/ Lê Văn Thanh - Phó phòng KHNVY,Sở Y Tế - Phó Đoàn

3/ Đào Thị Minh Vân - Chuyên viên phòng KHNVY, Sở Y Tế , Thư Ký

Cùng các thành viên đến từ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Bệnh viện đa khoa khu vực 333 cùng các cán bộ đến từ Phòng KHNVY, Sở Y Tế.

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN NĂM 2018

1. TỔNG SỐ TIÊU TRÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU TRÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU TRÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 240 (có hệ số 259)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU TRÍ: 3.05

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 TỔNG TIÊU TRÍ
5. SỐ LƯỢNG TIÊU TRÍ  ĐẠT 4 15 35 19 5 78
6. %TIÊU TRÍ ĐẠT 5.13 19.23 44.87 24.36 6.41 78